Uttalelse – Grip sjansen til å få flere i arbeid

Arbeiderpartiets viktigste mål er at alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det. Norge er nå i en situasjon hvor mangel på arbeidskraft i flere sektorer bidrar til økt inflasjonspress og høyere rente. Et viktig bidrag til å dempe dette presset er å sørge for at flere kommer ut i arbeid og kan fylle de jobbene som finnes.

NAV opplever nå at den høye etterspørsel etter arbeidskraft gjør at de som har lett for å få jobb kommer raskt i arbeid. Samtidig fører ikke dette til at de som har en lengre vei til arbeidsmarkedet får jobb. Det betyr at NAV fortsatt har like mange arbeidssøkere i de gruppene som krever det meste av NAVs ressurser på dette området. Derfor er det svært viktig at NAVs mulighet til å stille opp med aktive tiltak for å hjelpe folk i arbeid opprettholdes og styrkes. 

I det siste har det kommet alarmerende rapporter om situasjonen i NAV, blant annet fra hovedtillitsvalgt for NTL Nav Trøndelag, Svein-Arild Gullvåg. Knappe budsjetter gjør at NAVs muligheter til å hjelpe de langtidsledige har blitt mindre. Direktør i NAV Trøndelag Torbjørn Aas beskriver det som et paradoks at budsjettene reduseres når vi har tidenes mulighet til å hjelp de som trenger det mest. 

Nidaros sosialdemokratisk forum mener at vi nå må satse for å løse to utfordringer samtidig.  Den store etterspørselen etter arbeidskraft gir en unik mulighet til at også de som har den lengste veien til arbeidsmarkedet kan komme ut i varig arbeid, og flere i arbeid demper inflasjon- og rentepress i økonomien. Nidaros sosialdemokratisk forum mener også at Norge har et ekstra ansvar for å hjelpe nettopp denne gruppen akkurat nå. Det kan oppleves enda verre å være utestengt av arbeidslivet når den generelle ledigheten er så lav. 

Nidaros ber regjeringen gripe den unike muligheten i statsbudsjettet i oktober. Nidaros støtter regjeringens viktige punkter Hurdals-erklæringen om å gjøre det lettere for flere å delta i opplæring og kompetanseheving, over i aktivitet og at folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer skal hjelpes inn i et arbeidsliv som er åpent og inkluderende. 

Da må Nav ha tilstrekkelige ressurser og folk til at vi når regjerings flott visjon om at brukeren får tilbud om helhetlig oppfølging av sine behov. Det krever en betydelig styrking av arbeidsmarkedstiltakene slik at en større andel av de som står utenfor arbeidslivet får kvalifisering og bistand til å komme i jobb, blant annet ved økt brukt av lønnstilskudd og opplæring. Bemanningen i NAV må også varig styrkes for å sikre tettere oppfølging av brukerne med rask avklaring og nødvendig komptanseheving. Vi må styrke ordninger som kvalifiseringsprogrammet, arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplasser og varig tilrettelagt arbeid (VTA) og gjøre dem tilgjengelige for flere.

Nidaros er også enig i Hurdals-erklæringens mål om å legge ekstra vekt på å få unge mennesker som i dag mottar passive trygdeytelser, blant annet gjennom en bedre samordning av helsetjenester, NAVog utdanningssystemet, og at NAV sammen med oppfølgingstjenesten oppsøker ungdom under 30 år som står utenfor jobb, utdanning eller arbeidstrening. Sikre at unge under 30 år som står utenfor arbeid, raskest mulig får tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring, og gjennom flere ungdomsteam og ungdomsveiledere sikre tettere oppfølging av unge.

Hurdalserklæringen slår fast at grunnlaget for dette er et NAV med ressurser nok til at de ansatte får gjort jobben, inkludert å bygge styringen av NAV på tillit til de ansattes kompetanse og delegere mer myndighet til førstelinja. Regjeringen har forpliktet seg til å støtte at kommuner som ønsker å gjenåpne NAV-kontor, kan gjøre det, at NAV-kontorenes åpningstider sikrer god tilgjengelighet for alle brukere, styrke NAVs rolle som arbeidsformidler og sikre rammevilkårene for attføringsbedriftene.

Det var få områder hvor det var viktigere å få en ny kurs og en ny regjering enn på dette feltet. Politisk vilje og gode arbeidsmarkedsordninger kan gi mange varig arbeid, noe markedet alene aldri vil løse. Nå er den nye regjeringen på plass og skal legge fram sitt første budsjett. Nidaros forventer at regjeringen i budsjettet bruker sjansen til å hjelpe tusenvis av mennesker gjennom en satsing som dermed bidrar til å dempe inflasjons- og rentepress.