Uttalelse – Et solidarisk budsjett

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Nidaros sosialdemokratisk forum 01.06.2022

Et solidarisk budsjett


I Stortingsvalget i høst ble det flertall for en mer solidarisk retning for Norge. På mange områder er Norge allerede på riktig vei, gjennom styrking av kommuneøkonomien, en omfattende tiltakspakke for å hjelpe folk som rammes av høye strømpriser, økt satsing på helse og utdanning og omgjøring av usosiale og urettferdige kutt de siste årene. Nidaros sosialdemokratisk forum er tilfreds med at Norge har fått en ny kurs. Det er viktig at regjeringen fortsetter med tiltak for å hjelpe de som rammes hardt av høye priser, for eksempel på strøm og drivstoff.


Også i revidert nasjonalbudsjett er det funnet plass til gode satsinger, blant annet på psykisk helse, tiltak for barn og unge som ble rammet av pandemien og full momskompensasjon for idrettsanlegg. Nidaros sosialdemokratisk forum vil likevel peke på to områder som må retters opp i revidert budsjett i Stortinget: Pensjoner og bistand.
En av Arbeiderpartiets viktigste saker siden 2017 har vært at pensjonene ikke lenger skal justeres 0,75 prosent lavere enn lønnsveksten, men i stedet med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Vi tapte valget i 2017, men våren 2021 fikk vi endelig gjennomslag. Da vedtok Stortinget justering i tråd med det Arbeiderpartiet hadde kjempet for i mange år.
I ettertid viste det seg at både pris- og lønnsveksten i 2021 ble høyere enn anslått. Pensjonistforbundet krevde at pensjonene skulle bli etterjustert, i tråd med den ordningen Arbeiderpartiet har gått inn for. Skuffelsen var derfor stor da Arbeidsdepartementet i desember 2021 la fram forslag om kun å justere anslaget for lønnsvekst, ikke for prisvekst. Det ga pensjonistene 2 milliarder for lite. Nidaros sosialdemokratisk forum krever at dette rettes opp i revidert nasjonalbudsjett. Arbeiderpartiet skal være garantisten for at pensjonistene ikke skal ha redusert kjøpekraft når andre får lønnsvekst.


Nidaros sosialdemokratisk forum er også svært uenig i forslaget om å dekke utgifter til ukrainske flyktninger gjennom kutt i støtten til ulike FN-organisasjoner. Det foreslås blant annet store kutt i støtten til UNICEF, til UNDP, til WHO, vaksineprogrammet og FNs arbeid for kvinner. Dette er uakseptabelt. Vår støtte til FNs arbeid for fattige og utsatte mennesker i verden må opprettholdes på vedtatt nivå. Norge har enorme ekstrainntekter i kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina og har råd til å dekke hjelpen til Ukrainske flyktninger uten kutt i den øvrige bistanden. Det er ikke de fattige i verden som skal betale vår innsats for ukrainske flyktninger.
Nidaros sosialdemokratisk forum forstår behovet for å dempe presset i norsk økonomi. Men å ta vaksiner, skolegang eller helsehjelp fra barn i fattige land har ingen effekt på dette. Skal vi redusere presset i norsk økonomi, må vi kutte i aktiviteter i Norge. Vi støtter regjeringens forslag om å droppe det planlagte byggetrinn 3 i regjeringskvartalet, men heller ikke dette demper presset i norsk økonomi i dag. Vi mener derfor også mest mulig av det øvrige byggeprosjektet må utsettes, og gjennomføres senere i en kraftig redusert versjon. Et byggeprosjekt til 40 milliarder for 4000 byråkrater i Norges sterkeste pressområde er i seg selv en enorm pengesløsing. Ved å stanse og nedskalere prosjektet, vil Norge ha dekning for andre, viktigere formål og redusere presset og inflasjonsfaren i norsk økonomi.

Uttalelsen er sendt til APs finansfraksjon på Stortinget og APs Trøndelag-representanter.